Karl-May-Gesellschaft

Där jag ser stora verkningar plägar jag förutsätta stora orsaker.
(Goethe till Eckermann, 21.10.1823)

Karl May har skapat Winnetou och Old Shatterhand, Hadschi Halef Omar och många andra gestalter som befolkar vår fantasi sedan barnsdomens dagar. Men han har också skrivit böcker vars orientaliska eller amerikanska dräkt endast är kamouflage: bakom det öppnar sig utblickar i hans psyke och i hans komplicerade liv. Och detta liv slutligen, under lång tid dolt av legender, har under senare år kartlagts och samtidigt har vi lärt oss att läsa hans böcker inte bara som äventyrsberättelser utan att läsa dem „motströms“ och på detta sätt lyfta fram det budskap som likt kontraband döljs i dem. Växelspelet mellan Mays liv och verk, mellan interpretation och faktaforskning, men även tillhandahållandet av litteratur som är svårtillgänglig på annat håll, allt detta är Karl-May-Gesellschafts arbetsfält.

Idag vet vi vem som döljer sig bakom de orientaliska namnen i romanen „Im Reiche des Silbernen Löwen“ (I silverlejonets rike), vi vet hur exakt den historiska och geografiska bakgrunden i hans böcker är, vilka källor han använde sig av, och vilka djupare skikt av såväl hans väsen som hans liv avspeglas i romanernas gestalter och handling. I hans „Dorfgeschichten“ (Byhistorier) återfinns hans hemtrakter, i hans hjältar och bovar skiftningarna i hans liv och döden. Vi vet också mer om hur han efter tiden på tukthuset lyckades med att finna vägen tillbaka till livet, och hur han, efter att ha övervunnit misären med ett dåligt betalt betällningsskriftställeri, blev en lysande och berömd författare tills en delvis lögnaktig presskampanj i början av detta sekel, när hans berömmelse hade nått höjdpunkten, avslöjade hans förflutna och nästan tillintetgjorde honom och hans verk.

När Karl-May-Gesellschaft grundades 1969 betraktade allmänheten och vetenskapen honom som en ganska harmlös ungdomsförfattare med ett tvivelaktigt förflutet. Den enorma populariteten hans böcker åtnjöt (tyska upplagan sammanlagt mer än 80 miljoner) gjorde att han hamnade bland de författare som skriver mycket men har ingenting att säga. Karl-May-Gesellschaft, som idag har 1700 medlemmer i 20 länder och är ett av de största tyska litterära sällskap, har väsentligt bidragit till det egentliga upptäckandet av Karl May. Men Det är inte endast en samlingspunkt för forskningen, utan lika mycket ett forum för alla som fascineras av Karl May och vill veta mera om fantasten från Sachsen utan att själva gripa till skrivmaskinen. I Karl-May-Gesellschaft möts germanister, jurister, husmödrar, köpmän, författare och skolelever – alla har det gemensamt att de finner glädje i hans skrifter och vill dela denna glädje och sin nyfikenhet med andra. Karl May är en författare som inte lämnar någon likgiltig. Karl-May-Gesellschaft vänder sig inte till de likgilitiga. Men det vill inte heller bedriva en kultisk dyrkan Det finns ingenting att invända mot Karl May som inspirationskälla för friluftsteaterföreställningar och indianlekar m.m. Men Karl-May-Gesellschaft vill syssla med Karl May på ett fördomsfritt, nyktert och vetenskapligt seriös sätt, men på samma gång också på ett i ordets bästa mening amatörmässigt – alltså icke professionellt – sätt där det vakna kritiska förståndet går hand i hand med ett varmt engagement för vävarsonen som skapade en egen värld åt sig själv och åt oss.

Karl-May-Gesellschaft har under sina första decennier utvecklat ett omfattande reprintprogram och samtidigt skapat ett mångsidigt forum för publicering av arbeten om de mest skilda aspekter hos Karl May från hans biografi till interpretationen av hans verk. Den numera avsevärda sekondärlitteraturen om Karl May är till övervägande del Karl-May-Gesellschafts och dess medlemmars förtjänst. Karl-May-Gesellschaft noterar dessuton med stor glädje att dess arbete och den stora i sällskapet förenade kretsen av intresserade personer har stimulerat andra förlag att utge gamla originaltexter i faksimiletryck. Medlemmar i Karl-May-Gesellschaft har medverkat vid tillblivelsen av Krönerförlagets „Karl-May-Handbuch“, Igelförlagets „Karl-May-Figurenlexikon“, samt ytterligare publikationer om Karl May hos andra förlag.

Vartannat år äger en medlemsförsamling rum, den hålls på olika orter och bjuder på ett omfattande program. Styrelsen väljs enligt stadgarna vart fjärde år. Självfallet är allt arbete i Karl-May-Gesellschaft inklusive styrelsens verksamhet oavlönat. Alla medlemsavgifter, gåvor och övriga inkomster går oavkortat till det litterära arbetet.

Nach oben scrollen