Karl-May-Gesellschafts Presentationer

Årsboken som sedan 1970 utkommer i vackra hellinneband om 3-400 sidor innehåller May-forskningens viktigaste resultat. På vetenskaplig nivå, dock utan att bli esoteriskt, genomgås sedan många år tillbaka alla fasetter av Mays liv och verk. Förutom essäer och utförliga beskrivningar av den litterära eller historiska bakgrunden till hans verk innehåller årsboken dokumentation, Mays brevväxling med samtida samt okända texter av författaren i originaltrogen återgiving. Den slutar med en rapport över årets viktiga nyheter i litteraturen och en redogörelse för Karl-May-Gesellschafts „inre liv“.

Mitteilungen

Karl-May-Gesellschafts tidning „Mitteilungen“ utkommer fyra gånger om året och omfatter circa 64 sidor. I den rapporteras aktuella forskninsresultat i längre eller kortare form samt allt som skall göras tillgängligt för alla medlemmar men inte lämpar sig så bra för årsboken. Efter 10 häften kommer ett detaljerat register där samtliga namn och begrepp i dessa häften redovisas.

KMG-Nachrichten

„KMG-Nachrichten“ (circa 32 sidor per häfte) utkommer tillsammans med „Mitteilungen“ dvs en gång per kvartal och i samma utförande. De ägnas åt vården av kontakterna med medlemmarna, innehåller nyheter från föreningen, samt hänvisningar till nyutkommen litteratur, föranstaltningar och kopior av artiklar ur pressen. I en annonsdel kan medlemmar utbyta önskemål om böcker.

Sonderhefte

„Sonderhefte“, som utkommer med oregelbundna mellanrum, behandlar något större enskilda teman som inte lämpar sig för årböckerna eller de mera aktuella „Mitteilungen“. Nummer 88 av dessa häften är en komplett förteckning med författar- och sakregister för de första 75 „Sonderhefte“.

Material för Karl-May-forskningen

Denna häftade serie (varje band om mer än 200 sidor) innehåller mindre kända texter av Karl May från tiden för processerna (såsom „Der dankbare Leser“, 1902) samt andra större arbeten om Karl May.

Reprints

I sitt reprintprogram har Karl-May-Gesellschaft i faksimileutgåvor åter utgivet nästan alla dem av Mays skrifter som först publicerades i tidsskrifter och vars text ofta avvikar avsevärt från de senare utgåvor i bokform. På detta sätt har skrifter som delvis bara existerade i ett enda exemplar gjors tillgängliga. Hit räknas vid sidan om romanernan såsom de första 6 band av Radebeul/Bamberg utgåvan („Durch die Wüste“ <Genom öknen> etc.), „Winnetou“, „Satan und Ischariot“ och ungdomsberättelserna såsom „Der ™lprinz“ (Oljeprinsen), „Der blaurote Methusalem“ (Den blåröde Methusalem), även „Das Buch der Liebe“ som hade överlevt i ett enda exemplar i privat ägo. I ett band med texter och ett med kommentarer introduceras en så att säga okänd Karl May på nytt. Även dubbelromanen „Scepter und Hammer“/“Die Juweleninsel“ av vars första del endast ett exemplar har överlevt har Karl-May-Gesellschaft lyckats leta reda på och utge i faksimileform. Alla utgåvor innehåller omfattande interpretatoriska och biografiska uttläggningar, ofta finns illustrationer och sidkonkordanser till senare May-upplagor.

Samtlige årsböcker, „Mitteilungen“ från nr. 52, de flesta „Sonderhefte“ såväl som några titlar ur serien med material till Karl-May-forskningen och några reprints finns ännu att köpa. Broschyrer med information om innehållet i årböckerna, en förteckning över titlar som finns att få samt priser för medlemmarna kan erhållas genom föreningens expedition.

Nach oben scrollen